Skip to main content

Aanvullende voorwaarden pia-avg

Op alle diensten, producten en overeenkomsten van IT Risk Control BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
welke u op elk moment kunt inzien door hier te klikken.
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van pia-avg.nl en op alle door of namens IT Risk Control BV gesloten overeenkomsten en andere rechtshandelingen, hoe ook genaamd.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn steeds in euro’s en exclusief het dan geldende BTW tarief.

De betaling van de aangeboden digitale producten op pia-avg.nl gebeurt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal per email toegezonden of online beschikbaar gemaakt nadat succesvolle betaling heeft plaatsgevonden.

Bij het plaatsen van een bestelling onstaat een betalingsverplichting en een definitieve koopovereenkomst tussen U en IT Risk Control.

Deze overeenkomst geeft u als koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteursrechten blijven ten alle tijde van de oorspronkelijke auteurs en hun respectievelijke eigenaars.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U betracht iedere handeling na te laten die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid

IT Risk Control, haar partners, en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Eveneens is vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade volledig uitgesloten.

U bent gehouden IT Risk Control, haar partners, en gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de digitale producten, diensten en/of werkzaamheden van ons.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste email adres en overige contact gegevens. Daarnaast bent u verantwoordelijke voor het juist instellen van uw internetdevice (PC, tablet, telefoon, e.d.) en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners zodat u de door ons verstuurde berichten en digitale producten kunt ontvangen.

Copyright

Op de digitale producten van IT Risk Control BV berust
copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Annulering en herroeping

U sluit uitdrukkelijk uw herroepingsrecht welke u gedurende de bedenktermijn van 14 dagen heeft uit, aangezien de digitale producten reeds geproduceerd zijn voordat de bedenktermijn is verstreken.

Op de door ons geleverde digitale producten en diensten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om de reden niet modelijk.

Persoonsgegevens

IT Risk Control BV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:
– het aangaan en uitvoeren van haar juridische dienstverlening;
– kwaliteitscontrole (ook door derden);
– het verder ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening;
– het voorkomen en bestrijden van fraude;
– statistische analyse;
– overdracht van dossier naar een externe dienstverlener.

U geeft IT Risk Control BV uitdrukkelijk toestemming om gegevens van aan haar voorgelegde zaken en door haar gegeven adviezen en digitale producten te bewaren en te gebruiken voor de hierboven genoemde zaken.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. (Tot 25 mei 2018 natuurlijk, dan geldt de AVG)

U heeft het recht om de bij ons bekende (persoons)gegevens op te vragen. IT Risk Control BV zal deze langs elektronisch weg (e-mail) ter beschikking stellen.

Diversen

IT Risk Control BV behoud zich het recht voor deze voorwaarden elk moment te wijzigen, de gewijzigde voorwaarden zijn ook
van toepassing op reeds ingegane overeenkomsten. De gewijzigde voorwaarden treden per omgaande na de bekendmaking
van de wijziging aan u in werking.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op de rechtsverhouding tussen IT Risk Control BV en u is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachten met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten
en door ons verrichte diensten en/of producten worden met toepassing van Nederlands Recht uitsluitend berecht door de bevoegde
rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo en/of sector Kanton, locatie Enschede.